Shop-Impressum Hanoi Restaurant | Davidstr. 21 | 20359 Hamburg